Zarasų rajono bendrojo ugdymo įstaigų ugdymo karjerai paslaugų teikimo apklausos rezultatų apžvalga
Parašė Administratorius· 2024-02-29 17:19
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba vykdė apklausą „Ugdymo karjerai paslaugų teikimas Zarasų rajono bendrojo ugdymo įstaigose“. Apklausoje dalyvavo 7-8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti, kokių rezultatų pasiekta Zarasų bendrojo ugdymo įstaigose nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio iki 2023 m. gruodžio mėnesio įgyvendinus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo Karjerai projektą; atskleisti, ar karjeros specialistai suteikia mokiniams reikiamą pagalbą ir ko pageidaujama sėkmingam mokinių karjeros planavimui bei įgyvendinimui.
Išplėstos Naujienos
Apklausoje dalyvavo moksleiviai iš Zarasų rajono bendrojo ugdymo įstaigų: Zarasų „Ąžuolo“ ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijų, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos. Savo nuomonę išreiškė 293 mokiniai (55 proc. visų mokinių) iš jų 59 proc. I-IV gimnazinių klasių mokiniai ir 64 proc. 7-8 klasių mokiniai.
Apibendrinus apklausos duomenis galima daryti išvadas, kad mokyklose įgyvendintas Ugdymo Karjerai projektas padeda mokiniams pažinti save (teigiamai atsakė 76 proc. mokinių), profesijų pasaulį ir karjeros galimybes (teigiamai atsakė 77 proc. mokinių). Net 52 proc. mokinių lankė ar šiuo metu lanko pamokas, dažnai renkasi užsiėmimus, kurie skirti karjeros kompetencijų ugdymui: savęs pažinimo, mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo.
Apklausa patvirtino, kad mokyklose dirbantys karjeros specialistai teikia mokiniams reikiamą pagalbą. Mokinių nuomone, ugdymo įstaigose vyksta šios ugdymo karjerai veiklos: karjeros paskaitos (pritaria – 48 proc. mok.), konsultacijos su karjeros specialistais (pritaria – 51 proc. mok.), mokiniai supažindinami su dalyko pritaikymu gyvenime (pritaria – 60 proc. mok.), vyksta susitikimai su aukštųjų ar profesinių mokyklų ir profesijų atstovais (pritaria – 61 proc. mok.), ekskursijos (pritaria – 74 proc. mok.), mokiniams suteikiama pagalba ieškant savanoriškos veiklos ar darbo vasarą (pritaria – 55 proc. mok.), sudaromas individualus karjeros planas (pritaria 43 proc. mok.).
Atsakydami į atvirus klausimus, mokiniai atskleidė, kokių ugdymo karjerai veiklų pageidauja, kurios aktualios sėkmingam karjeros planavimui ir įgyvendinimui: daugiau ugdymo karjerai pamokų, konsultacijų ir diskusijų, padėsiančių suprasti jų pašaukimą, daugiau užsiėmimų apie finansų valdymą, verslą, pinigų investavimo galimybes, daugiau susitikimų su aukštųjų ir profesinių mokyklų bei įvairių profesijų atstovais, ekskursijų į įmones.
Apklausa atskleidė ir trūkumus: ne visus mokinius vienodai pasiekia informacija, nes net 36 proc. mokinių nurodė, kad nežinojo apie savo teisę kreiptis į mokyklose dirbančius specialistus, kad retai vyksta Karjeros dienos (nurodė 15 proc. mok.).
Planuojant ugdymo karjerai veiklas bus atsižvelgta į apklausos metu išsakytus pageidavimus ir mokinių lūkesčius: bus plačiau skleidžiama informacija apie ugdymo karjerai paslaugas, konsultacijų galimybę mokyklose, pravesti užsiėmimai apie finansų valdymo, verslo, pinigų investavimo galimybes, susitikimai su aukštųjų/profesinių mokyklų bei įvairių profesijų atstovais, kiekvienoje ugdymo įstaigoje organizuojama Karjeros diena.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė Jurgita Jablonskienė